Menu
Jūsų krepšelis

Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 Šios prekių ir paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“, patvirtinus pirkėjui, įgyja teisinio dokumento statusą, kuris nustato prekių ar paslaugų pirkėjo ir prekių ar paslaugų teikėjo (internetinės parduotuvės www.kvepiamediena.lt) teises ir pareigas, prekių įsigyjimo ir atsiskaitymo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pranešdamas visiems jau registruotiems Pirkėjams.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes jas apmoka pasirinktu būdu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes kvepiamediena.lt elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigytų prekių – grąžinti jas ( žr. 4 punktą)

3.3. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

4. Prekių grąžinimas:

4.1. Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis 2012 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243 “Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo“.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
• Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
• Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
• Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
• Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
Nesilaikant išvardintų sąlygų mes pasiliekame teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekę Pirkėjas privalo grąžinti savo išlaidomis.

4.2. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar kompleksiškumas, prekę galima grąžinti per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, Pirkėjas turi teisę atgauti sumokėtus pinigus. Pakeistos prekės pristatymo terminas skaičiuojamas iš naujo.

4.3. Pardavėjas grąžina pinigus pirkėjui į jo sąskaitą, atskaičius transportavimo mokesčius.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

5.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

5.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos pasirinkta valiuta.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.2.1. Paysera.lt sistema, mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į „paysera.lt“ atsiskaitomąją sąskaitą.

6.2.2. Tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, kuri nurodyta formuojant užsakymą galutiniame puslapyje. Mokėjimas užskaitomas ir laikomas įvykdytas pinigams patekus į tiesioginių pavedimų atsiskaitomąją sąskaitą.

6.2.3.  Paypal sistema, mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į paypal atsiskaitomąją sąskaitą.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo adresą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių pristatymo mokestį.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Prekę pristatyti ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekių apmokėjimo gavimo dienos.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. Pirkėjo duomenų saugumas:

8.1. kvepiamediena.lt garantuoja, kad:

• elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
• asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;
• asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo, išskyrus tam tikrais atvejais, įstatymo numatyta tvarka;

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiūjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos:

10.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

10.2 Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.